Ga naar web.whatsapp.com en klik rechtermuisknop en kies vervolgens voor inspecteren.
Nu wordt de browser in 2 venster verdeeld. Kies nu voor het tabje console. Zoals je in de afbeelding kan zien.

whatsapp code

Plak nu de volgende code in het console venster. De code is hier te vinden. Nu klik je op enter en verschijnt er het volgende venster.
telefoon

Je kan nu in een reeks telefoonnummers zoeken naar afbeeldingen en whatsapp status. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van het script.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment